REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie,

odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Pamela Siejak prowadzący(a) działalność gospodarczą pod firmą PS Lashes Pamela Siejak, 95-015 Głowno

ul. Wyzwolenia w 1918 rok 36, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7331361770, która,prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających

Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.pslashes.pl.

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn.

zm.).

5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której

przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów,

oznaczenia producentów towarów.

8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez

Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1 Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z

uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE, w punkcie 2.

3.Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z

wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych,

nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w sekcji REJESTRACJA W SKLEPIE lub formularzach zamówienia

dostępnych dla Użytkowników niezarejestrowanych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkowników warunków Regulaminu. Wszelkie

działania podejmowane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw

osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym

elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w

Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności

przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów

lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do

odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w

Sklepie.

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

1. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

a. poprawnego wypełnienia formularz dostępnego na stronie Sklepu,

b. akceptacji Regulaminu.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie a także wszystkich

innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego

podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed

zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.

4. Z chwilą rejestracji w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o

Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem

pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów, po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Istnieje również

możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą, pod warunkiem że zmiany takie będą

możliwe ze względu na właściwość danego towaru.

3. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:

a. adresu dostawy,

b. sposobu dostawy,

c. sposobu dokonania płatności za towar.

5. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu

zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku

stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.

6.Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie (nie późnej niż w ciągu 2 dni roboczych) Użytkownikowi

informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa

zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

VI. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych

udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych

przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili

złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników

usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już złożonych.

VII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

2. Nabywca jest uprawniony do odbioru zamówionego towaru w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: ul. Zgierska 17, 95-015 Głowno , po

uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru towaru.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towary nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie

trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma

została już uiszczona.

4. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej

niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i

przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

5. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania

nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego

miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zamówionych towarów.

2.Nabywca może składać reklamację między innymi drogą poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej za pośrednictwem formularza

dostępnego na stronie internetowej www.pslashes.pl

3. Do reklamowanego towaru należy zawsze dołączyć dowód zakupu lub jego kopię, opis wady towaru, datę jej powstania oraz żądanie

Nabywcy.

4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia

reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w

poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Nabywca będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania

przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłać informację

dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym

(zwracany przez konsumenta towar powinien być nieuszkodzony, bez śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu), chyba że zmiana

była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Koszt odesłania

towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.

3. W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi

liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

IX. PRZERWY TECHNICZNE

1.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami

konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia

wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność

gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę,

jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących

usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów

prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym

dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie

danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania

własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie

usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub

wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub

nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i

organizacyjnych.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Strony Sklepu mogą zawierać odnośniki do innych stron, zamieszczane dla wygody i wiadomości Użytkownika. W razie przekierowania

na strony zewnętrzne, zalecamy zapoznanie się z obowiązującymi na nich zasadami dotyczącymi prywatności, które mogą być inne.

2. Pod warunkiem uzyskania Państwa zgody możemy wykorzystać dostarczone przez Państwa dane kontaktowe (takie jak imię, nazwisko,

nazwę stanowiska, numer telefonu lub faxu oraz osobisty adres poczty elektronicznej i adres pocztowy), aby informować Państwa na

bieżąco - pocztą, telefonicznie lub pocztą elektroniczną - o istotnych nowych towarach i usługach, które naszym zdaniem mogą być dla

Państwa interesujące. Rejestrując się w naszym serwisie lub zawierając umowę ze Sprzedawcą w inny sposób oraz podając nam swoje

dane osobowe w tym adres email mogą Państwo ponadto wyrazić zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. lub przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

3. W klasyfikacji Sklepu istnieje kilka rodzajów danych osobowych wymaganych od Państwa w celu ich gromadzenia, przetworzenia i

przechowywania. Niektóre dane mogą być przechowywane jako pliki cookie zapisywane w Państwa komputerze przez przeglądarkę

internetową. Państwa dane osobowe podlegają ochronie ze strony Sklepu, w zakresie przewidzianym przepisami prawa.

4. Informujemy, że nie przekazujemy osobom trzecim gromadzonych danych osobowych. Dane podawane przez Użytkowników są

wykorzystywane do celów księgowych, realizacji zamówień. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom

przez Sprzedawcę informacji o Sklepie, produktach i świadczonych usługach, w tym także do przeprowadzania ankiet dotyczących

zadowolenia klienta i badań rynkowych, pod warunkiem otrzymania od Państwa odpowiedniej zgody na przekazywanie informacji

handlowych lub przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

XII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1.Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.

2.Pliki cookie (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony

internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.Pliki cookie w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;

w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego

indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

4.W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza

przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika.

XIII. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES.

1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i

uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik

może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby

blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym

zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w

ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3.Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie

informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w

życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa

polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, a także

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez sąd powszechny.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia jego publikacji.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć